Rodzajnik

  1. rodzajnik określony (artículos determinados):

Rodzajnik ten występuje w czterech formach uzależnionych od liczby oraz rodzaju. Zawsze pojawia się przed rzeczownikiem. W liczbie pojedynczej jest to kolejno dla rodzaju męskiego i żeńskiego: „El” i „La”, w liczbie mnogiej natomiast kolejno: „Los” i „Las”; Rodzajnik nieokreślony w języku hiszpańskim pojawia się na przykład gdy w zdaniu jest mowa o czymś po raz kolejny, gdy występują takie czasowniki jak: preferir, molestar albo gustar, kiedy chcemy określić porę dnia lub tygodnia;

  1. rodzajnik nieokreślony (artículos indeterminados):

Rodzajnik ten występuje w języku hiszpańskim kiedy o danej rzeczy lub osobie mowa jest po raz pierwszy, kiedy występujący w zdaniu rzeczownik pojawia się razem z przymiotnikiem; rodzajnik nieokreślony uzależniony jest od liczby oraz rodzaju. W liczbie pojedynczej jest to kolejno dla rodzaju męskiego i żeńskiego: „un” i „una”, w liczbie mnogiej natomiast kolejno: „unos” i „unas”;

  1. rodzajnik nijaki

W języku hiszpańskim rodzajnikiem nijakim jest „lo”. W zdaniu pojawia się on bardzo często obok przymiotnika bądź imiesłowu, na przykład: „lo importante”, co oznacza: „to, co ważne”. Rodzajnik nijaki może występować w następujących konstrukcjach:

– lo + przysłówek/ przymiotnik (ma to na celu wzmocnienie cechy jakiegoś przedmiotu bądź osoby, o której się mówi);

– lo + rzeczownik (ma to na celu odwołanie się do tego, o czym już wcześniej się wspominało);

– lo que + czasownik

– a lo + rzeczownik/ przymiotnik (ma na celu wyrażenie sposobu);